Instalacje elektryczne i teletechniczne

 

KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Nieodzownym elementem każdego obiektu budowlanego jest instalacja elektryczna, dzięki której mogą funkcjonować wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną. Uzupełnieniem instalacji elektrycznej są instalacje teletechniczne, które najczęściej zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo i poprawiają standard budynków, a niejednokrotnie są wykorzystywane do automatyzacji sterowania instalacją elektryczną. Celem naszej firmy jest kompleksowe wykonawstwo i obsługa zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami elektrycznymi.

Oferujemy pełną gamę usług związanych z szeroko pojętymi instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, począwszy od projektów, poprzez kosztorysy, usługi elektryczne, pomiary, a skończywszy na serwisie oraz konserwacji urządzeń. Wykorzystujemy zdobyte doświadczenie oraz najnowocześniejsze i energooszczędne rozwiązania. Dbając o wysoki poziom realizacji i możliwość wdrożenia nowych technologii stale podnosimy kwalifikacje naszych pracowników oraz udoskonalamy zaplecze techniczne, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra oraz stabilna sytuacja finansowa pozwala na realizacje inwestycji w sposób kompleksowy:

Instalacje elektryczne dla potrzeb sieci komputerowych

Stabilna praca urządzeń działających w sieciach komputerowych to konieczność. Każde zakłócenie stanowi duży problem i może powodować uszkodzenia sprzętu lub utratę danych. Najlepszym i pewnym rozwiązaniem jest założenie instalacji elektrycznej dedykowanej na potrzeby sieci komputerowych podłączonej do bezpiecznego źródła zasilania. Stanowi ona system wydzielony z ogólnej instalacji elektrycznej. Tego rodzaju instalacje mają za zadanie nie tylko gwarantować dostawę energii o odpowiednich parametrach, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany danych. Gwarancją sprawnego działania sieci komputerowej jest zastosowanie dedykowanej sieci energetycznej, czyli każdy komputer, drukarka powinny być zawsze zasilane w energię elektryczną z właściwie sprawdzonej, wydzielonej sieci energetycznej.

Instalacje elektryczne średniego i niskiego napięcia

Właściwe zasilanie w energię elektryczną zależy w znacznym stopniu od prawidłowego działania instalacji średniego napięcia, które służy do przesyłania energii elektrycznej o zasięgu lokalnym oraz jej transformacji do poziomu napięcia występującego w gniazdach odbiorczych. Poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji średniego napięcia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zapewni bezpieczeństwo, komfort zasilania oraz ewentualne możliwości rozbudowy instalacji niskiego napięcia. Instalacje tego typu stanowią kompletną infrastrukturę, która zapewnia dystrybucję energii elektrycznej do urządzeń odbiorczych zasilanych napięciem 230/400V.

Instalacje oświetleniowe, wyrównawcze i oświetlenia awaryjnego

Instalacja oświetleniowa jest podstawowym rodzajem instalacji elektrycznej. Ważne jest poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetleniowej, spełniającej wszystkie normy i wymagania, co do: funkcjonalności, estetyki i trwałości. Duży wybór asortymentu oświetleniowego umożliwia zaprojektowanie i wykonanie systemów inteligentnych i energooszczędnych. Instalacja oświetleniowa spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ to właśnie od prawidłowego doboru opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenia oraz sposobu sterowania zależy funkcjonalność, estetyka i odpowiedni komfort pracy.

Połączenia wyrównawcze niezbędne są we wszystkich obiektach, gdyż ograniczają do wartości dopuszczalnych niebezpieczne napięcia, jakie mogą pojawić się w przypadku awarii, między różnymi urządzeniami. Brak lub źle wykonane połączenie wyrównawcze, główne lub miejscowe, może spowodować bezpośrednie porażenie prądem elektrycznym, może być powodem uszkodzenia sprzętu podłączonego do instalacji elektrycznej w budynku. Zarówno instalacje wyrównawcze, jak i uziemienia stosowane są ze względu na bezpieczeństwo przebywających w danym obiekcie osób.

Zewnętrzne instalacje odgromowe spełniają szczególną rolę odprowadzając część prądu piorunowego do ziemi. Zaprojektowanie i wykonanie sprawnej, skutecznej a przede wszystkim dostosowanej do danego obiektu i panujących na danym terenie warunków atmosferycznych, instalacji odgromowej jest zadaniem wymagającym dużej wiedzy. Zainstalowanie instalacji odgromowej jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo oraz ogromne szkody materialne powodowane przez prądy piorunowe. Instalacja odgromowa powinna być zainstalowana w każdym budynku. Brak, bądź nieprawidłowe wykonanie instalacji odgromowej w przypadku uderzenia bezpośredniego lub pośredniego pioruna, może doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń instalacji elektrycznych w obiekcie, jak i urządzeń z nich zasilanych.

Instalacje zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych

Są takie miejsca, w których konieczne jest zasilanie w energię elektryczną, bez względu na to czy dociera, czy nie, z zewnętrznych sieci energetycznych. Nie można dopuścić do zaniku energii elektrycznej zasilającej: szpitale, banki, lotniska, centra telekomunikacyjne i informatyczne ponieważ nawet krótkotrwały zanik napięcia może się wiązać z ogromnymi startami materialnymi. Zasilanie dla takich obiektów mogą zapewnić tylko instalacje UPS i agregaty prądotwórcze. W tego rodzaju instalacjach wymaga się jednocześnie, aby energia dostarczana ze źródła zastępczego była możliwie najwyższej jakości, a sprawność i czas pracy źródła odpowiednio długi. Dlatego ważny jest dobór właściwego dla danej instalacji sprzętu, by jego parametry pracy odpowiadały potrzebom użytkownika. Instalacje tego typu powinny być właściwie zaprojektowane oraz systematycznie testowane i sprawdzane.

Sieci komputerowe

Sieci LAN (Local Area Network) i WAN (Wide Area Network)

Sieci komputerowe mogą być zainstalowane w domu, osiedlu mieszkaniowym, biurze lub zakładzie przemysłowym co pozwala na wykorzystanie przez wielu użytkowników tych samych urządzeń i aplikacji. Sieci LAN i WAN muszą zapewniać wysoką przepustowość, skalowalność i niezawodność. Zastosowanie odpowiednich technik zapewnia bezpieczną transmisję danych, pozwala na wirtualne wydzielenie z sieci usługodawcy pewnej części jej zasobów i przypisanie jej dla danego użytkownika. Odpowiednio zintegrowana sieć teleinformatyczna umożliwia nie tylko transmisję danych, ale również przesyłanie głosu i obrazu, co może być ważne np. przy prowadzeniu wideokonferencji. Sieć komputerowe umożliwiają dostęp do wspólnych aplikacji, serwerów pocztowych oraz dają możliwość zdalnej pracy na odległość.

Okablowanie strukturalne

Uniwersalność tego rozwiązania polega na zastosowaniu do wszystkich systemów istniejących w obiekcie jednego typu kabla, złącza i wtyku. Kabel transmisyjny do systemu okablowania strukturalnego to 4-parowa skrętka, wykonana jako nieekranowana (UTP) lub ekranowana (FTP, STP), w zależności od warunków, w jakich ma pracować. Każdy punkt końcowy okablowania strukturalnego, może być w zależności od aktualnych potrzeb, łączem do dowolnego systemu przez proste przełączenie kabla krosującego w przełącznicy dystrybucyjnej. System okablowania to cały zbiór komponentów pozwalający na łatwe zarządzanie całą infrastrukturą kablową i może pracować z dowolnym systemem sieciowym i telekomunikacyjnym.

Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe stosujemy w miejscach, gdzie występują fizyczne ograniczenia w stosunku długości kabla miedzianego oraz jeżeli wymagana jest duża przepustowość łączy. Bardzo ważną cechą okablowania światłowodowego jest separacja galwaniczna, czyli brak połączeń elektrycznych pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, co zabezpiecza uszkodzenia jednego z urządzeń poprzez przepięcie. Nośnikiem danych w światłowodzie jest światło, transmisje są odporne na wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego, w tym zakłóceń.

Instalacje telefoniczne

Funkcjonująca infrastruktura telekomunikacyjna o charakterze publicznym (PSTN) działa na zasadzie komutacji łączy (linii telefonicznych). Instalacja telefoniczna łączy abonenta z operatorem telefonii stacjonarnej. Dla obiektów o dużej liczbie abonentów stosowane są lokalne abonenckie centrale telefoniczne. Budowa instalacji dla transmisji telefonicznej, może zostać wykonana konwencjonalnie z użyciem kabla telefonicznego lub przez zintegrowanie sieci telefonicznej z okablowaniem strukturalnym. W nowoczesnych budynkach i na nowych osiedlach korzysta się z okablowania strukturalnego, którego jedną z zalet jest możliwość zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych. Założenie nowoczesnej zintegrowanej instalacji telefonicznej zapewni odpowiednią elastyczność, a dobrze wykonana instalacja telefoniczna, z odpowiednio skonfigurowanymi centralami wewnętrznymi, to gwarancja sprawnego działania sieci.

Sieci bezprzewodowe (sieci radiowe WLAN)

Lokalne połączenia bezprzewodowe składają się z odpowiednich nadajników i odbiorników, a połączenia realizowane są z wykorzystaniem transmisji w podczerwieni lub radiowej. W transmisji w podczerwieni stosuje się szerokie pasmo, co pozwala na przesyłanie sygnałów z bardzo dużą częstotliwością. Transmisja radiowa wąskopasmowa polega na tym, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik pracują w tym samym wąskim paśmie częstotliwości, a sygnał rozprzestrzenia się na znacznym obszarze i przenika przez przeszkody. Transmisja radiowa szerokopasmowa polega na generowaniu sygnału w szerokim paśmie częstotliwości, której chwilowy rozkład określany jest za pomocą kodu, wspólnego dla nadajnika i odbiornika. Natomiast transmisja mikrofalowa jest to system zbudowany z dwóch anten kierunkowych, skierowanych na siebie. Wysyłają one wiązkę fal elektromagnetycznych i ogniskują odebrane fale. W zależności od potrzeb, można zastosować jeden lub kilka wybranych systemów sieci bezprzewodowych, w tym łącząc je z lokalnymi sieciami komputerowymi.

Systemy zarządzania budynkiem (BMS)

Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BMS (Building Managment Systems) to zaawansowane rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie. BMS to zintegrowany system, który daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu. Jest on ważnym elementem inteligentnego budownictwa. BMS gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunków zewnętrznych i wewnętrznych, by uzyskać optymalne zużycie energii, mediów, poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz komfort. Główne zadania systemów zarządzania budynkami to: integracja, monitorowanie, kontrola oraz optymalizacja pracy instalacji i urządzeń technicznych w budynkach. Systemy BMS realizują funkcje: sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją, alarmem i monitoringiem, sterowanie zasilaniem UPS, sterowanie oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych, integracja innych systemów automatyki w budynku.

Systemy zabezpieczeń obiektów

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) jest podstawą zintegrowanego rozwiązania w zakresie systemów bezpieczeństwa. Współpraca wszystkich aplikacji związanych z zabezpieczeniami umożliwia szybkie wykrywanie, identyfikowanie, zgłaszanie i reagowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa w budynku. W przypadku naruszenia strefy bezpieczeństwa, czujniki ruchu i kontaktrony okienne wysyłają sygnały alarmowe do centrum zarządzania. Dzięki temu pracownicy służb ochrony mogą reagować natychmiastowo. Alarmy zgłaszane i wysyłane w czasie rzeczywistym umożliwiają szybsze reagowanie i zapewniają lepszą ochronę osób i mienia. W systemach alarmowych SSWN dobór urządzeń uzależniamy od rodzaju strzeżonych pomieszczeń, ich przeznaczenia, wartości strzeżonej, stopnia zagrożenia, wymaganej czułości i niezawodności. Szeroka gama czujników, nowoczesnych central, sygnalizatorów optyczno-akustycznych i urządzeń transmisji alarmów pozwala na generowanie określonych komunikatów alarmowych kierowanych do służb ochrony. System alarmowy w przypadku włamania, napadu, pożaru, ulatniania się gazu lub zalania pomieszczeń wodą, może dyskretnie powiadomić lub załączyć syreny alarmowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Automatycznie przekazać pełną informację drogą telefoniczną i radiową służbom wartowniczym, policji albo innym osobom wskazanym przez abonenta lub do dyspozytora komputerowego centrum ochrony obiektu. Warunkiem poprawnego działania SSWiN jest stosowanie certyfikowanych urządzeń o odpowiedniej jakości. Urządzenia te pracują w trybie ciągłym przez dwadzieścia cztery godziny na dobę i od ich niezawodności zależy skuteczność działania całego systemu.

System kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu obejmują szereg technicznych rozwiązań, których zadaniem jest umożliwienie swobodnego poruszania się w obiekcie osób uprawnionych oraz ochronę przed wstępem osób niepowołanych. W zależności od potrzeb użytkownika, rozwiązanie to może stanowić proste narzędzie kontroli ruchu osób, jak również w pełni profesjonalny system zarządzania całym budynkiem i funkcjonujących w nim systemów bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju chronionego obiektu, jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest kontrola przepływu osób poruszających się w ramach wyznaczonych obszarów.

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

W świetle obowiązujących przepisów wiele obiektów posiada ustawowy obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru. System Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru pomaga wykryć pożar w maksymalnie wczesnym stadium jego rozwoju. Uzyskaną informację o pożarze SAP przekazuje do Państwowej Straży Pożarnej lub stacji monitorującej, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w obiekcie. Połączenie wyspecjalizowanych central pożarowych z odpowiednio dobranymi czujkami i elementami wykonawczymi pozwala w jednolitym systemie umieścić wszystkie niezbędne kroki, w celu uzyskania najlepszego zabezpieczenia. Możliwe jest zintegrowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z innymi systemami wchodzącymi w skład systemu zarządzania budynkiem.

System rejestracji czasu pracy

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP) wspierają zarządzanie firmą o dowolnym profilu działalności. Systemy takie mogą współpracować z systemami płacowo-kadrowymi, ułatwiając rozliczenie czasu pracy, rejestrację wejść, wyjść pracownika, spóźnienia, nadgodziny, przerwy. Pozwalają na stały wgląd w statystyki obecności pracowników, tworzenie różnego rodzaju raportów, projektowanie harmonogramów pracy. Połączenie RCP z systemami kontroli dostępu oraz innymi systemami ochrony podwyższa bezpieczeństwo firmy oraz poprawia organizację pracy. Przemyślany i precyzyjnie skonfigurowany system ewidencji czasu pracy ogranicza czas i nakłady finansowe poświęcane na comiesięczne rozliczanie pracowników.

Telewizja dozorowa CCTV

Systemy telewizji dozorowej to ważne uzupełnienie systemów zapewniających bezpieczeństwo. Stosowane są w celu obserwacji chronionego obiektu lub terenu i zapewniają możliwość wzrokowej weryfikacji zdarzeń na danym obszarze, co jest bardzo istotne z punktu widzenia uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo telewizja dozorowa współpracuje z pozostałymi systemami ochrony takimi jak: zabezpieczenia przed włamaniem, przeciwpożarowym, kontroli dostępu i pozwala na bardzo szybką reakcję służb ochrony. Dobrze zaprojektowany i wykonany system telewizji dozorowanej CCTV podnosi bezpieczeństwo danego obiektu. Oferowany inteligentny system wideo nie powoduje znacznego obciążenia: dane związane z nadzorem są automatycznie analizowane i oznaczane, a alarmy są wysyłane do operatorów tylko w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Informację udostępniane w czasie rzeczywistym pozwalają na natychmiastową identyfikację przypadków naruszenia stref bezpieczeństwa, jak również umożliwiają szybkie podejmowanie działań, zmierzających do stworzenia bezpiecznego środowiska.

System kontroli wartowników

System kontroli wartowników został zaprojektowany dla ułatwienia kontroli pracy firm zajmujących się ochroną mienia. System kontroli wartowników to możliwość zlokalizowania pracownika, osiągana dzięki bliskiej współpracy z operatorami telefonii GSM. Zaprojektowany z myślą o kontroli strażników daje jednak znacznie szersze możliwości zastosowań w systemach magazynowych, logistyce, kontroli czasu pracy, kontroli wykonywania zadań związanych z przeglądami okresowymi urządzeń. To system powiadamiania o sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji i pomocy, zastępujący urządzenia powiadamiania o napadzie.

System nagłośnienia obiektów

System nagłaśniania obiektów jest przeznaczony do głosowego alarmowania lub rozgłaszania wiadomości w różnego typu obiektach począwszy od biurowców przez stadiony, hale przemysłowe, lotniska, dworce kolejowe, autobusowe i obiekty handlowe. W zależności od przeznaczenia, umożliwiają wysyłanie automatycznych komunikatów przypisanych do określonego zdarzenia, zapowiedzi na żywo lub muzyki. Są przystosowane do współpracy z systemami pożarowymi ,zapewniają sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz efektywne przekazywanie komunikatów. Zainstalowanie takiego systemu może ograniczyć skutki wybuchu paniki i zwiększyć bezpieczeństwo ludzi w wielu sytuacjach. To ważne uzupełnienie innych systemów związanych z bezpieczeństwem, a w niektórych rodzajach obiektów – wymagane przez obowiązujące przepisy przeciwpożarowe.

Rozwiązania kompleksowe

Serwerownie

Serwerownia to wydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych. Urządzenia te są umieszczane najczęściej w szafach stelażowych (rackowych) wewnątrz serwerowni. Serwerownie posiadają czujniki parametrów i automatycznie regulują zmiany mikroklimatu. W celu utrzymania ciągłości pracy urządzeń stosuje się dwa (lub więcej) źródła zasilania serwerowni oraz systemy zasilania awaryjnego UPS. W przypadku serwerów internetowych, stosuje się także kilka łączy do różnych dostawców internetu, w celu zapewnienia widoczności serwerów nawet podczas awarii jednego z łącz. Serwerownie są wyposażone w specjalne podłogi technologiczne (podniesione, modularne) ułatwiające prowadzenie okablowania do szaf rack.

Infrastruktura teleinformatyczna dla e-biznesu

Infrastruktura teleinformatyczna jest bazą techniczną dla rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych. Dzięki niej możemy realizować funkcje transmisji zarówno danych jak i głosu. Utworzona przez nas sieć będzie szkieletem, od którego zależy sprawne działanie całej firmy bądź instytucji. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana infrastruktura jest więc podstawą dobrze działającego systemu teleinformatycznego. Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie. Biznes elektroniczny nie polega wyłącznie na przeprowadzeniu transakcji elektronicznie, ale dotyczy także wszystkich procesów prowadzących do takiej transakcji. W przypadku prowadzenia handlu internetowego konieczne jest zapewnienie systemom transakcyjnym bezawaryjnej pracy. Projektanci i wykonawcy infrastruktury teleinformatycznej wspomagającej handel elektroniczny muszą właściwie opracować i wykonać zabezpieczenia dla newralgicznych elementów systemu.

Instalacje techniczne w budynkach wielorodzinnych

Budynki mieszkalne wielorodzinne powinny być wyposażone w instalację telekomunikacyjną umożliwiającą dostęp mieszkańców do usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez rożnych dostawców usług przy zachowaniu kompatybilności i możliwości podłączenia tej instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, oraz zasady neutralności technologicznej. Nowoczesne osiedle mieszkaniowe to dobrze zaprojektowany system oświetlenia i zasilania, instalacja telefoniczna, domofon lub wideodomofon, system przeciwpożarowy i alarmowy z 24 godzinnym monitoringiem, telewizja kablowa i stały dostęp do Internetu. Wszystkie wymienione systemy mogą działać dzięki odpowiednim instalacjom, prawidłowo zaprojektowanym i starannie wykonanym.

Osiedlowe sieci komputerowe z dostępem do Internetu

Zasadniczą rolą osiedlowej sieci komputerowej jest umożliwienie użytkownikom dostępu do Internetu. Budowa sieci osiedlowej polega na przygotowaniu i wyposażeniu centralnego węzła takiej sieci w odpowiednie urządzenia i wykonaniu okablowania budynku lub osiedla. Do każdego mieszkania doprowadza się przewód, po którym transmitowane będą dane do komputerów, a węzeł sieci osiedlowej podłącza się do Internetu. Po odpowiedniej konfiguracji komputerów każdy z mieszkańców posiada wygodny i szybki dostęp do Internetu. Dodatkowo, węzeł sieci można wyposażyć w serwer, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie z wielu dodatkowych usług.

Inteligentne sterowanie i zarządzanie wszystkimi systemami w budynku

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System informatyczny czuwa nad właściwym funkcjonowaniem wszystkich istotnych elementów w budynku, dzięki temu koszty utrzymania budynku zawsze pozostaną pod kontrolą. Polem działania tego systemu jest integracja, kontrola, monitorowanie, optymalizacja i raportowanie takich elementów jak: sieć teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach oraz ruchu, sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, symulacja obecności, ochrona bytu i mienia, system alarmowy i monitoring, system przeciwpożarowy, system kontroli dostępu, system zasilania UPS, system pogodowy, system zarządzania produkcją, obsługa urządzeń audio-video i innych codziennego użytku, złożony system personalizacji, system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych.