Polityka jakości, kodeks etyki biznesowej, bezpieczeństwo współpracy

Celem nadrzędnym firmy jest, jakość świadczonych usług i oferowanego produktu.

Założenia kodeksu są punktem odniesienia do codziennych działań firmy i jej pracowników kierujących się etyką, poszanowaniem prawa i wolności, doświadczeniem, inicjatywą, wiedzą ekspercką i szerokim horyzontem. Jest narzędziem, które pozwala, niezależnie od zajmowanego stanowiska, być zaufanym, odpowiedzialnym Partnerem reprezentującym doświadczenie, wysokie umiejętności a zarazem inicjatywę i  innowacyjność. W bezpośredniej komunikacji wskazuje, iż każdy aspekt naszej działalności ma znaczenie.

Dbając o bezpieczeństwo i interes naszych klientów firma na wypadek powstałych szkód ubezpieczona jest na stałe kwotą 12 mln PLN. Na potrzeby wybranych kontrahentów, gdzie środowisko pracy realnie narażone jest na wystąpienie zagrożeń stosujemy dodatkowe zabezpieczenia techniczne i finansowe takie jak np.: nadzór inspektorów branżowych, ekspertów, dodatkowe zabezpieczenia techniczne oraz rozszerzone ubezpieczenia i gwarancje bankowe.

Wypracowany, stale nadzorowany i ulepszany system kontroli procesów realizacji oraz jakości pracy gwarantuje, iż działamy etycznie, dbamy o bezpieczeństwo informacji, działamy zgodnie z literą prawa i obowiązującymi przepisami, szanujemy środowisko, inwestujemy w ekologiczne technologie i rozwiązania. Dbamy o jakość oferowanych przez nas usług stawiając na rozwój, poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników, nowe rozwiązania i technologie.

Działamy zgodnie z prawem i przepisami:

 • Firma nigdy nie zatrudniała i nie zatrudni oraz nie dopuści do pracy osób bez umowy o pracę, badań lekarskich, szkoleń BHP, szkoleń wewnętrznych.
 • Firma zatrudnia na etacie inspektora BHP, który dodatkowo jest inżynierem, posiada uprawnienia budowlane, liczne certyfikaty podnoszące kwalifikacje po to by najlepiej dostosować szkolenia do środowiska pracy oraz prowadzić stały nadzór w firmie i na prowadzonych kontraktach.
 • Nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, pochodzenie, religię lub inne cechy.
 • Staramy się utrzymać takie miejsce pracy, w którym nikt nie doświadcza żadnych form nękania lub znęcania się.
 • Nie zatrudniamy dzieci, nie korzystamy z pracy przymusowej lub niewolniczej i spełniamy wymagania, co do minimalnego wieku zatrudnienia.
 • Uznajemy prawa naszych pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz umożliwiamy praktyki religijne.
 • Przestrzegamy przepisów Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy.
 • Przyjmujemy, wprowadzamy w życie i przestrzegamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o maszyny, narzędzia, sprzęt, procesy zapewniając bezpieczne środowisko i komfort pracy.
 • Zapewniamy Pracownikom niezbędne środki ochronne. Prowadzimy szkolenia Pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk pracy i sytuacji awaryjnych.
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w firmach zewnętrznych.

Działamy etycznie:

 • Na pierwszym miejscu stawiamy, jakość świadczonej usługi realizując ją zgodnie z naszymi zasadami.
 • Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, uczciwy i rzetelny, nie dopuszczając do takich form nadużyć jak: przywłaszczenia, łapówki, nienależne korzyści, itp.
 • Dotrzymujemy słowa i wywiązujemy się ze zobowiązań.
 • Jesteśmy nastawieni na dialog, staramy się dostrzegać perspektywę i potrzeby stron.
 • Podejmując zobowiązanie jesteśmy proaktywni, działamy z wytrwałością i determinacją.
 • Przestrzegamy Praw Człowieka. Dbamy o prywatność naszych Pracowników i Współpracowników oraz nie dopuszczamy do działań odwetowych wobec osób zgłaszających problemy z dyskryminacją, molestowaniem lub niewłaściwymi praktykami dotyczącymi pracy i zatrudnienia.
 • Prowadząc biznes dostosowujemy się do wymagań i regulacji na rynkach, na których działamy.

Dbamy o bezpieczeństwo informacji:

 • Posiadamy Koncesje MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 • Nasi pracownicy posiadają licencje zabezpieczania technicznego II stopnia i są sprawdzani w Krajowym Rejestrze Karnym.
 • Nasza firma zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia do pracy z dokumentami z klauzulą „tajne” i „niejawne”.
 • Chronimy informację poufną, zarówno Firmy jak i naszych Klientów, Dostawców, Partnerów biznesowych.
 • Chronimy dane osobowe.

Szanujemy środowisko:

 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw i przepisów w zakresie ochrony środowiska, chronimy środowisko, oszczędzamy energię i zasoby naturalne oraz zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez stosowanie odpowiednich praktyk zarządzania i technologii.
 • Spełniamy globalne i lokalne wymogi prawne dotyczące stosowania, magazynowania, odprowadzania i usuwania odpadów.
 • Gwarantujemy, że materiały/komponenty, za które jesteśmy odpowiedzialni są całkowicie zgodne z przepisami dotyczącymi niebezpiecznych substancji.
 • Naszym klientom przekazujemy dokumenty utylizacji zdemontowanych materiałów.